CLICAPS Themen: Übergangsmetallkomplexe

Übergangsmetallkomplexe Werke zeigen
Systematik: Systematik > Chemie > Anorganische Chemie > Koordinationschemie > Übergangsmetallkomplexe
Übersetzungen: EN  Transition Metal Complexes
Notation: che.ino.coo.tra
RSS-Feed: Neuerwerbungen Übergangsmetallkomplexe RSS

Standort Beschreibung Anzahl Werke Belegung (%)
184 D Plan Kompass 15 57
184 E Plan Kompass 13 36
Online Online 13  
Werke zeigen