CLICAPS Themen: Physikalische Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften Werke zeigen
Systematik: Systematik > Materialwissenschaften > Physikalische Eigenschaften
√úbersetzungen: EN  Physical Properties
Notation: mtl.phy
RSS-Feed: Neuerwerbungen Physikalische Eigenschaften RSS

Standort Beschreibung Anzahl Werke Belegung (%)
372 D Plan Kompass 10 44
372 E Plan Kompass 11 62
Online 23  
Werke zeigen