CLICAPS Themen: Mesoskopische Systeme; Nanostruktur

Mesoskopische Systeme; Nanostruktur Werke zeigen
Systematik: Systematik > Physik > Physik der kondensierten Materie > Mesoskopische Systeme; Nanostruktur
√úbersetzungen: EN  Mesoscopic Systems; Nanostructure
Notation: phs.cmp.mes
RSS-Feed: Neuerwerbungen Mesoskopische Systeme; Nanostruktur RSS

Standort Beschreibung Anzahl Werke Belegung (%)
770 A Plan Kompass 7 99
770 B Plan Kompass 10 99
Online Online 22  
Werke zeigen