CLICAPS Themen: Enzyklopädien; Lexika

Enzyklopädien; Lexika Werke zeigen
Systematik: Systematik > Wissenschaft und Gesellschaft > Enzyklopädien; Lexika
Übersetzungen: EN  Encyclopedias
Notation: ssc.enc
RSS-Feed: Neuerwerbungen Enzyklopädien; Lexika RSS

Standort Beschreibung Anzahl Werke Belegung (%)
408 E Plan Kompass 22 100
408 F Plan Kompass 23 100
Online 5  
Werke zeigen