CLICAPS Themen: Naturwissenschaften Allgemeinverständlich

Naturwissenschaften Allgemeinverständlich Werke zeigen
Systematik: Systematik > Wissenschaft und Gesellschaft > Naturwissenschaften Allgemeinverständlich
Übersetzungen: EN  Popular Science
Notation: ssc.pop
RSS-Feed: Neuerwerbungen Naturwissenschaften Allgemeinverständlich RSS

Standort Beschreibung Anzahl Werke Belegung (%)
408 B Plan Kompass 51 89
408 C Plan Kompass 47 98
408 D Plan Kompass 10 20
Online 152  
Werke zeigen