CLICAPS Themen: Naturwissenschaften Allgemeinverständlich

Naturwissenschaften Allgemeinverständlich Werke zeigen
Systematik: Systematik > Wissenschaft und Gesellschaft > Naturwissenschaften Allgemeinverständlich
Übersetzungen: EN  Popular Science
Notation: ssc.pop
RSS-Feed: Neuerwerbungen Naturwissenschaften Allgemeinverständlich RSS

Standort Beschreibung Anzahl Werke Belegung (%)
408 B Plan Kompass 43 77
408 C Plan Kompass 48 100
408 D Plan Kompass 21 38
Online 160  
Werke zeigen