CLICAPS Themen: Handbücher; Tabellenwerke

Handbücher; Tabellenwerke Werke zeigen
Systematik: Systematik > Biowissenschaften > Biochemie > Handbücher; Tabellenwerke
Übersetzungen: EN  Handbooks; Data tables
Notation: lsc.bic.hdb
RSS-Feed: Neuerwerbungen Handbücher; Tabellenwerke RSS

Standort Beschreibung Anzahl Werke Belegung (%)
542 B Plan Kompass 12 62
542 C Plan Kompass 7 48
Online 4  
Werke zeigen