CLICAPS Themen: Lebensmittelmikrobiologie

Lebensmittelmikrobiologie Werke zeigen
Systematik: Systematik > Biowissenschaften > Mikrobiologie > Lebensmittelmikrobiologie
√úbersetzungen: EN  Food microbiology
Notation: lsc.mic.fom
RSS-Feed: Neuerwerbungen Lebensmittelmikrobiologie RSS

Standort Beschreibung Anzahl Werke Belegung (%)
529 C Plan Kompass 6 36
529 D Plan Kompass 22 93
Online 197  
Werke zeigen